Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır:


1. SATICI (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)
www.yerdenyuksekte.com
Firma Resmi Adı : On Birinci Kat Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Adres : 6524 Sok. No:5 D:65 Karşıyaka-İZMİR

2. ALICI (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. TANIMLAR

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı, SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi.

 1. KONU ve HİZMET BİLGİSİ

İşbu Sözleşme, ALICI’nın www.yerdenyuksekte.com sitesi üzerinden fiyatı ve özellikleri belirtilen hizmetler ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

www.yerdenyuksekte.com hizmetin genel özelliklerini internet sitesinde yayınlanmaktadır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

www.yerdenyuksekte.com fiyatlarda ve hizmetlerde bildirim yapmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Web sitesinde yer alan hizmetler ile ilgili yapılan değişiklikler nedeni ile SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. GENEL HÜKÜMLER

ALICI, www.yerdenyuksekte.com internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmet alımına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI, sözleşme konusu hizmeti her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre, standartlara uygun bir şekilde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle eşit derecede başka bir hizmet sunabilir.

SATICI, sözleşme konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durum süresi olarak tüketiciye bildireceğini 7 gün içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu hizmet ifa yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmeti ifa edemezse durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da hizmetin iptal edilmesini, eşit derecede başka bir hizmet ile değiştirilmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. 

ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde hizmet bedeli siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 3 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.

SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin ifasından önce, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede hizmetin ifası dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu değildir. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. ALICI; site yorumcusu ile saldırgan, tehditkar, kişisel hakları ve yasayı ihlal eder şekilde iletişim kurması, hakaret, cinsel ya da ahlaka aykırı içerikli resim, video vb. göndermesi halinde site yorumcusunun maddi ve manevi zararını gidermeyi kabul eder. Bu halde SATICI ALICI’nın üyelik hesabını derhal sonlandırabilir.

ALICI’nın işbu sözleşmenin konusu olan hizmeti ifa eden site çalışanı veyahut bir üçüncü kişi ile arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan dolayı SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu ve/veya yükümlülüğü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, www.yerdenyuksekte.com sitesinde yer alan yorumların tamamen olasılıklar üzerine kurgulandığını, gerçekleşebilecek herhangi bir değişikliğin yapılan yorumların çerçevesini de değiştirebileceğini, SATICI’nın yapılan yorumların gerçekleşme ihtimalleri bakımından herhangi bir taahhüt, garanti ve söz vermediğini kabul eder.

SATICI, ALICI’ya ait üyelik hesabını herhangi bir sebep göstermeksizin kapatabilir. ALICI, üyelik bilgilerinin web sitesinde yer alan Politika doğrultusunda SATICI tarafından saklanabileceğini, kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, web sitesinde yer alan hizmetin değiştirilmesinden ve/veya sona erdirilmesinden dolayı oluşabilecek bilgi vs kayıplardan dolayı SATICI’ nın sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da dilediği zaman üyelik hesabını kapatabilir. Bu halde SATICI, 3 gün içinde üyelik hesabını kapatacaktır.

 1. CAYMA HAKKI

ALICI, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya [email protected] adresine mail yolu ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

Bu hakkın kullanılması halinde,

- kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

İade formu,

İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen sesli ve görüntülü danışmanlık hizmetleri veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.